Încă din faza de realizare a aplicației s-a format echipa care va gestiona acest proiect. În unitatea noastră școlară există o echipă cu competenţe în aplicarea, gestionarea, implementarea de proiecte şi programe finanţate din fonduri europene. Echipa a efectuat analiza de nevoi de formare a elevilor și a instituţiei şi a realizat proiecţia acestei analize, materializată în ideea acestui proiect . Sarcinile fiecărui membru al echipei de proiect vor fi consemnate într-o anexă a fișei postului cadrului didactic.
Echipa de proiect a organizaţiei de trimitere, care va fi numită prin decizie internă de către directorul şcolii,va avea următoarea componență, cu sarcinile aferente:
1.Prof. ing. Ionele Daniela Elena-Manager de proiect: asigură organizarea și buna desfășurare a activităților planificate în proiect, utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane, asigurarea calității activităților din proiect, elaborarea procedurilor de lucru și evaluarea periodică a activităților; participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului; organizează întâlnirile cu echipa de proiect; stabilește programul de activități din cadrul întâlnirilor de proiect; organizează mobilitățile–transport și subzistență; realizează și păstrează documentele privind desfășurarea activităților și documentele financiare ale proiectului (facturi, dispoziții de plată, procese verbale); adaptează programul dacă apar situații neprevăzute; participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului; evaluează și măsoară impactul proiectului și gradul de atingere al obiectivelor; comunică cu partenerii din celelalte țări; comunică cu ANPCDEFP și transmite documente necesare; coordonează realizarea raportului intermediar și raportului final;
2. Prof. Lăstun Otilia Bogdana-Responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului: participă la selecția participanților, stabilește criteriile de selecție pe baza tematicii și obiectivelor proiectului; organizează întâlnirile cu echipa de proiect; monitorizează buna desfășurare a proiectului;Dispune și monitorizează cheltuielile financiare;Consultă și monitorizează participanții în proiect; Evaluează activitățile proiectului prin diferite instrumente (chestionare, interviuri); dispune emiterea de certificate și adeverințe participanților la activitățile proiectului; participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;
3. Prof. Petruț Mirela Monica-Responsabil cu formarea profesională şi selecţia participanților: realizează programul de pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală; monitorizează programul de pregătire;sprijină elevii în întocmirea rapoartelor;coordonează realizarea subiectelor necesare selecţiei; întocmește portofoliul selecţiei şi al pregătirii elevilor;afişează rezultatele selecţiei.
4. Boborocu Otilia Simona-Responsabil financiar: deschide contul proiectului; realizează toate plăţile efectuate în cadrul proiectului și angajamentele de plată; emite raportul financiar; monitorizează toate cheltuielile, cuprinde în bugetul școlii fondurile, realizează balanța și bilanțul contabil cuprinzând și aceste fonduri. Toate operațiunile financiare se vor efectua pe baza unor contracte.
5. Prof. Feldara Luminița-Responsabil cu promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului: participă la elaborarea planului de diseminare al proiectului; se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară conform planului de diseminare stabilit; măsoară impactul proiectului la nivelul beneficiarilor direcți/indirecți/ comunitate folosind instrumente și indicatori de măsurare stabiliți în planul de diseminare; menține contactul cu media; menține contactul cu elevii și părinții prin Facebook, e-mail etc; participă la organizarea evenimentelor de diseminare; participă la realizarea materialelor de diseminare; participă la realizarea raportului intermediar și raportului final.                                                                            6. Prof. Andrei Anca Florinela-Responsabil cu pregătirea lingvistică a participanților: realizează programul de pregătire lingvistică  şi culturală; va întocmi, împreună cu profesori din comisiile de selecţie subiectele pentru probele de lingvistice; va acorda sprijin responsabilului de proiect înorganizarea şi derularea procesului de selecţie şi de pregătire al participanţilor; monitorizează programul de pregătire lingvistică pe platforma OLS; va face parte din echipa de evaluare a procesului de selecţie; întocmeşte portofoliul pentru proba de evaluare lingvistică.

Back