Project Title:”COMPETENȚE EUROPENE PENTRU VIITOR prin stagii de practică în companii europene”!
Project Title in English: ”EUROPEAN SKILLS FOR THE FUTURE through internships in European countries”!
Început: 30-09-2020 – Sfârșit: 29-05-2022                                                                             
Referință proiect: 2020-1-RO01-KA102-078278                                                                                                                                                                
Grantul UE: 168669 EUR
Program: Erasmus +
Acțiune cheie: Mobilitatea de învățare a indivizilor
Tipul de acțiune: cursanții VET și mobilitatea personalului


Echipa de proiect: Prof. Ionele Daniela Elena- coordonator de proiect
Prof. Petruț Mirela Monica- responsabil cu formarea profesională
Prof. Lăstun Otilia Bogdana- responsabil cu evaluarea și monitorizarea
Prof. Feldara Luminița- responsabil cu diseminarea și valorizarea rezultatelor
Prof. Andrei Anca Florinela- responsabil cu pregătirea lingvistică și culturală
Boborocu Otilia Simona- responsabil financiar

Proiectul intitulat ”COMPETENȚE EUROPENE PENTRU VIITOR prin stagii de practică în companii europene!” s-a adresat unui grup de 55 de elevi din care 15 elevi aflați in clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, Școală profesională și 40 de elevi din clasa a XI-a, ciclul superior, filiera tehnologica. Proiectul se derulează pe o perioadă de 20 de luni și a vizat dezvoltarea abilităților și competențelor care sunt incluse în programa din clasa a X-a și a XI-a învățământ profesional și tehnic.
Proiectul a fost realizat după o analiză a nevoilor școlare, care constau în principal din:
 1. Realizarea stagiului în firme de înaltă tehnologie care utilizează țesături și materiale prietenoase cu mediul înconjurător, sisteme moderne de construcții;
 2. Contactul cu profesioniști cu înaltă calificare care utilizează computerul în stabilirea și setarea soluțiilor constructive;
 3. Stabilirea unei legături între programa și piața muncii;
 4. Stagiu eficient și atractiv, adaptat la nivelul studenților;
 5. Dezvoltarea abilităților necesare pentru a se încadra pe piața muncii și pentru a face față tranziției de la școală la piața muncii, realizând abilități și valori de muncă care să faciliteze accesul la alte niveluri de calificare și facilitând adaptarea la piața muncii;
 6. Experiență reală de muncă pentru a putea obține o imagine autentică a oportunităților de carieră;
 7. Competențe lingvistice, culturale și sociale.
Obiectivele specifice ale proiectului:
 • 1.Formarea de abilități și competențe generale și tehnice la înalt nivel de calitate în formarea inițială pentru 55 elevi (15 confecționer produse textile, 20 tehnicieni în activități de comerț, 20 tehnicieni operatori tehnică de calcul);                                       
 • 2.Dezvoltarea de atitudini, comportamente, competențe cheie, tuturor participanților proveniți în proporție de 60% din medii sociale cu risc de excluziune, în vederea creșterii competitivității și a gradului de ocupare în lumea dinamică a pieței muncii, devenirii ca cetățeni europeni activi;                                                                    
 • 3.Dezvoltarea cooperării cu parteneri externi capabili să furnizeze educație și formare profesională de calitate pentru un traseu de succes în carieră și în viață al participanților la mobilități.
Principalele activități din cadrul proiectului vor fi mobilitățile de învățare pe termen scurt, la care vor participa după cum urmează:
 • 22 elevi de la calificarea profesională ,,Confecționer produse textile”, domeniul de pregătire Textile și Pielărie, care vor fi selectați dintr-un grup țintă de 22 elevi;                                        
 • 9 elevi de la calificarea profesională ,,Tehnician în activități de comerț”, domeniul de pregătire Comerț, aceștia vor fi selectați dintr-un grup țintă de 28 elevi; 
 • 14 elevi de la calificarea profesională ,,Tehnician operator tehnică de calcul”, domeniul de pregătire Electronică- Automatizări, aceștia vor fi selectați dintr-un grup țintă de 28 elevi. 
Prin intermediul mobilităților de formare profesională, de 3 săptămani (90 de ore), participanții vor parcurge modulele de pregătire practică comasată și vor dobandi competențele construite în unități de rezultate ale învățării care se regăsesc in SPP-uri.            
Validarea rezultatelor învățării se va efectua la întoarcerea în ţară, conform OMETC nr. 4931/29.07.2008, şcoala va numi o echipă de recunoaștere și validare a stagiului, care va transfera rezultatele dobândite ale învățării pe baza: MoU dintre parteneri, Learning Agreement și Angajamentul de calitate, certificatelor de mobilitate Europass și a fișei personale de echivalare, precum și pe baza Standardelor de Pregătire profesională.Rezultate imediate: – 55 de tineri elevi cu abilități  în domeniul Textile-Pielărie, Comerț și Electronică-Automatizări,  dezvoltate într-un mediu de lucru european la standarde ridicate europene; – realizarea unei conduite specifice la locul de muncă și cunoașterea așteptărilor angajatorilor – îmbunătățirea competențelor cheie: comunicarea într-o limbă străină, competențe interculturale, antreprenoriale, civice, sociale, personale și de informatică; -îmbunătățirea portofoliului personal de educație permanentă a participanților prin primirea certificatelor europene și a certificatelor lingvistice. Pe termen mediu și  lung rezultatele constau în: – creșterea interesului pentru participarea la proiecte europene de mobilitate și motivarea participanților în realizarea criteriilor de eligibilitate care duc la: reducerea absenteismului, creșterea performanței școlare, crearea unui model de abordare pentru formarea de specialitate.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2020-1-RO01-KA102-078278